Over de Basis

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)
Zowel ouders als medewerkers hebben inspraakrecht waar het gaat om schoolspecifieke zaken. Op veel gebieden heeft de MR zelfs advies- of instemmingsrecht.

Een door ouders gekozen afvaardiging vormt, samen met een afvaardiging van medewerkers, de medezeggenschapsraad (MR). Elke school heeft een MR.
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bespreekt zaken die belangrijk zijn voor alle scholen van De Basis. Ze gaat hierover in gesprek met de bestuurder. Zo houdt de GMR zich bijvoorbeeld bezig met:

  • meerjarenbegroting;
  • bestuursformatieplan;
  • Passend Onderwijs;
  • jaarverslag.

De GMR van De Basis heeft een eigen website waar u meer informatie kunt vinden over de GMR, de samenstelling en de activiteiten. www.gmrdebasisheerenveen.nl

Secretaris: Alied Huisinga
mail: gmr@ambion.nl


Ouderraad
Iedere school heeft een ouderraad. Deze ouderraad adviseert de schooldirectie over allerlei zaken in en rond de school. Ook ondersteunt zij het schoolteam bij het organiseren van activiteiten. Deze vorm van inspraak is niet formeel bij wet geregeld. Toch vinden wij deze minstens zo waardevol.

Deel deze pagina

Vind een school in de buurt

Onze scholen